Wyniki konkursu „Odetchnij na Placu 3 Maja”

Wyniki konkursu "Odetchnij na Placu 3 Maja"

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy prace nagrodzone w konkursie na koncepcję zagospodarowania Pl. 3 Maja w Wołominie. Wszystkim laureatom gratulujemy, a Państwa zapraszamy już w styczniu 2022 na dyskusję pokonkursową. Termin podamy na początku przyszłego roku.

  • I NAGRODA

PRACA KONKURSOWA NR 5

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 292125)

nagroda pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

Praca autorstwa:

Inicjatywa Projektowa sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30 lok. 510, 00-739 Warszawa

Uzasadnienie wyboru pracy nr 5

Praca przedstawia najwyższe spośród prac konkursowych walory kompozycyjne zarówno urbanistyczne, architektoniczne jak i wzornicze. Praca wyróżnia się prawidłowymi dyspozycjami programowo-przestrzennymi dla zadanego obszaru wnętrza urbanistycznego – placu (prawidłową decyzją jest podział przestrzenny placu na strefy funkcjonalne). Uzyskano prawidłowe proporcje poszczególnych przestrzeni placu, jak również pomiędzy powierzchnią placu a powierzchnią mocno zazielenioną. Prawidłowa w skali wnętrza miejskiego wielkość terenu zielonego, w którym znalazła się propozycja retencji wody w postaci zastosowania ogrodów deszczowych dobrze odpowiada na problem miejskich wysp ciepła i uzyskanie odpowiedniego mikroklimatu. Za bardzo interesujące uznano otwarcie placu na ciąg ulicy Kościelnej, jako istotnego elementu w układzie przestrzeni publicznych miasta. Dobrym rozwiązaniem jest zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ul. Kościelnej oraz stworzenie małego pasażu miejskiego, który jest wprowadzeniem do przestrzeni otwartego placu. Zabieg ten jest rozwiązaniem, które może znacząco wpłynąć na uspokojenie ruchu wokół placu, a zarazem może sprzyjać pojawieniu się na placu usług centrotwórczych m.in. gastronomicznych. Prawidłowym rozwiązaniem jest też „uwolnienie” od parkingów zachodniej krawędzi strefy swobodnego wypoczynku na placu i przeniesienie parkowania na stronę zabudowy z usługami w pierzei ul. Adama Mickiewicza. Ciekawym elementem spinającym a jednocześnie definiującym przestrzeń placu jest wielofunkcyjny modułowy mebel miejski, którego forma strefuje przestrzeń jednocześnie łącząc poszczególne jej części.

  • II NAGRODA

PRACA KONKURSOWA NR 2

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 039111)

nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 zł brutto

Praca autorstwa:

Architekt Karina Jędrak – Kościesza

Architekt krajobrazu Katarzyna Starzycka

Uzasadnienie wyboru pracy nr 2

W oczach sędziów głównym walorem pracy i przedstawionych w niej rozwiązań jest wrażliwość w kształtowaniu przestrzeni jako system wnętrz. Obawy budzi prawidłowość zastosowania rozwiązań projektowych dobrych dla kształtowania wnętrz parkowych i krajobrazowych we wnętrzu urbanistycznym tej skali i funkcji. Wskutek przyjętych założeń relacje przestrzenne i proporcje przestrzeni wnętrza urbanistycznego stały się nieadekwatne dla wymagań stawianych placom w mieście – wnętrze stało się bardziej parkiem. Za wadę uznano również brak jednoznacznej definicji placu przez zbytnie rozczłonkowanie przestrzeni. Interesującym elementem jest wprowadzenie zróżnicowanej topografii terenu zielonego. Uwagę zwraca wielofunkcyjny element małej architektury w postaci wijącej się giętej wstęgi rury, który to mógłby być przystosowany projektowo do różnych funkcji jednocześnie będąc delikatnym i nie zaburzającym odbioru zielonego otoczenia.

  • III NAGRODA

PRACA KONKURSOWA NR 6

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 286573)

nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 zł brutto

Praca autorstwa:

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C.

ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa

Uzasadnienie wyboru pracy nr 6

W pracy doceniono fakt zwrócenia uwagi autorów na szerszy kontekst urbanistyczny zadania projektowego. Autorzy przeprowadzili analizę urbanistyczną roli placu w zastanej tkance miejskiej. Przedstawiono dobre rozwiązania komunikacji rowerowej i wykazano zalety zastosowania takich rozwiązań oraz wykazano, że rozwiązania te mogą skutecznie wesprzeć zrównoważoną mobilność w Wołominie. Zaproponowano wprowadzenie w obszar placu pawilonowych obiektów kubaturowych, co uważa się za ciekawą propozycję i głos w dyskusji na temat skali i formy takich obiektów. Sąd uznał jednak, że zaproponowana forma i wyraz estetyczny obiektów kubaturowych jest nieadekwatny do tego miejsca. Obawy budzą również koszty budowy oraz idące za tym koszty eksploatacji.

—————————————————————————————————————————————-