Zakończyliśmy konsultowanie “Planu adaptacji do zmian klimatu”

Zakończyliśmy konsultowanie "Planu adaptacji do zmian klimatu"

Od 25 listopada do 16 grudnia br. trwały konsultacje społeczne „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2050 z perspektywą do roku 2100”. Każdy zainteresowany tematem mógł zgłosić swoje uwagi i wnioski do prezentowanego opracowania.

Mimo, że “Plan adaptacji do zmian klimatu” do dość obszerny i wysoko specjalistyczny dokument, to mieszkańcy zapoznali się z nim i aktywnie brali udział w debacie. Zarówno poprzez mailowe nadsyłanie uwag jak i udział w spotkaniu online. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy zabrali głos! Wasze opinie to dla nas cenna wskazówka przy tworzeniu dokumentów strategicznych istotnych dla gminy.

Rzetelnie sporządzony “Plan adaptacji do zmian klimatu”, bazujący na sprawdzonych źródłach danych oraz uwzględniający wytyczne płynące z “Podręcznika adaptacji dla miast – wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu“,  wskazując najkorzystniejsze i możliwe do wdrożenia na danym obszarze rozpoznane rozwiązania adaptacyjne, jednocześnie umożliwiając aplikowanie o środki finansowe na realizację inwestycji ujętych w planie adaptacji do zmian klimatu dla gminy. Reasumując, “Plan adaptacji do zmian klimatu” jest jednym z narzędzi kształtowania miejskiej polityki adaptacyjnej.

Poniżej publikujemy treść “Raportu z konsultacji społecznych…”. Jest w nim odniesienie do każdej ze zgłoszonych uwag oraz sposób uwzględnienia ewentualnych zmian.

 

Kategoria: