Zmiany studium – wnioski do 31.12

trzymanie mapy

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji.

Na podstawie art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 oraz art 37n ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie następujących uchwał:

– Uchwała Nr XXIV-140/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin (rejon ulic Piłsudskiego, Błońskiej i Krakowskiej),
– Uchwała Nr XXIV-141/2020 z dnia 22 października 2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin (rejon ulicy Asfaltowej we wsi Zagościniec),
– Uchwała Nr XXIV-142/2020 z dnia 22 października 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską,
– Uchwała Nr XXIV-143/2020 z dnia 22 października 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec,
– Uchwała Nr XXIV-144/2020 z dnia 22 października 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu usługowo – produkcyjnego we wsi Stare Grabie,
– Uchwała Nr XXIII-126/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Wołominek w Wołominie – część B,
– Uchwała Nr VI-31/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji rejonu ulicy
Warszawskiej w Wołominie.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu rewitalizacji. Ww. wnioski  należy składać do Burmistrza Wołomina. Mogą one być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
  • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Termin składania wniosków upływa dnia 31 grudnia 2020 r.

Pełna treść obwieszczenia dostępna poniżej:

Obwieszczenie Burmistrza Wołomina – przystąpienie do sporządzenia zmian studium