M. D.

Rozpoczynamy procedurę przyjęcia programu współpracy z NGO na 2022

Zapraszamy do współtworzenia projektu programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy

Integracja przez kulturę i sztukę

W dniu 5 lipca 2021 r. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKA z siedzibą w Wołominie przy ul. Polnej 2/8 złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: Integracja przez kulturę i sztukę. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres

Oferta w trybie małego grantu

W dniu 1 lipca 2021 r. Uczniowski Klub Kolarski Huragan Wołomin, z siedzibą przy ul. Korsaka 4, 05‑200 Wołomin złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na

Harcerska Akcja Letnia 2021- Obóz w budach Lucieńskich

W dniu 21 czerwca 2021 r. Chorągiew Stołeczna ZHP ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem: Harcerska Akcja Letnia 2021-Obóz w Budach Lucieńskich. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Sieć Życia  Seniorów

W dniu 10 czerwca 2021 r. Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznego Sieci Ratunkowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 62/64 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020

Poznaj swój kraj 2021

W dniu 7 czerwca 2021 r. Towarzystwo Skautowe HORN z siedzibą w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 34 złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży pt.: Poznaj swój kraj 2021-Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zgodnie z art. 19a ust.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W dniu 19 maja 2021 r. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Polna 1/17 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Zabiegane treningi. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie

Wspieranie szkolenia sportowego w piłce siatkowej prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego w piłce siatkowej prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin”. Cele zadania: 1) organizacja i przeprowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej, 2) udział zawodników we współzawodnictwie sportowym w piłce siatkowej na różnych szczeblach rozgrywek. ogłoszenie wyniki konkursu

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Wołomin

W dniu 4 marca 2021 r. Uczniowski Klub Kolarski Huragan Wołomin z siedziba w Wołominie przy ul. Korsaka 4 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy Wołomin. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę