M. D.

Słodka radość pod choinką

W dniu 21 października 2020 r. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Wołominie z siedzibą w Wołominie przy ul. Kościelnej 43, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem “Słodka radość pod choinką“. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza

Zawieszenie Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego

Burmistrz Wołomina przychyla się do wniosków Klubów Seniorów oraz innych związków senioralnych dotyczących konieczności przesunięcia na 2021 rok projektów realizowanych w ramach Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego. W związku w ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Polski nie jest wskazane narażanie osób starszych na ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-2. Obecnie utrudnione jest także samo wypełnienie procedury złożenia wniosków na przyszły rok. Wobec powyższego zasadnym jest rozwiązanie zwartych umów na 2020 rok oraz

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”. O stypendia ubiegać się mogą uzdolnienie uczniowie których w nadchodzącym roku będą do kal VII i VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Uruchomienie naboru wniosków planowane jest na wrzesień 2020 roku. Plakat „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz

Zasady opieki medycznej w czasie epidemii

W związku zapytaniami dotyczącymi zasad sprawowania opieki medycznej przez ZOZ-y w czasie epidemii w załączeniu przedstawiamy wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wytyczne  

Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży

Rada Miejska w Wołominie w dniu 30 czerwca 2020 r. przyjęła Uchwałę Nr XXI-88/2020 w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z ww. Uchwałą przyjęto: 1) Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego, 2) Stypendium dla absolwentów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych za wysokie wyniki w nauce. 3) Stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium o których mowa w pkt 1 upływa

Prekonsultacje programu współpracy na 2021

Uprzejmie zapraszam do współtworzenia projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. W załączeniu przekazuję harmonogram prac nad projektem Programu oraz Formularz, który można wykorzystać do składania propozycji zadań publicznych do realizacji w 2021 roku. Serdecznie zapraszam do współpracy. zaproszenie harmonogram projekt programu wzór formularza do uwag

Wołomińskie Granty Oświatowe

Dofinansowanie na realizację projektów realizowanych w ramach Wołomińskich Grantów Oświatowych mogą otrzymać szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. Granty mają na celu umożliwienie szkołom i przedszkolom realizacji ponadstandardowych działań edukacyjnych, rozwijających kompetencje uczniów, szczególnie w zakresie: nauki, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji medialnej i prawnej, postaw patriotycznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz środowiska lokalnego i we współpracy z nim, kompetencji komunikacyjnych

Dodatkowe wsparcie dla ngo

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zapoznania się z Programem wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów, w załączeniu link do strony