Gospodarka odpadami

odpady

MZO Wołomin informuje, że w najbliższym czasie mogą wystąpić tymczasowe opóźnienia w odbiorze odpadów. Część załogi przebywa na kwarantannie po kontakcie z osobami zakażonymi – niezatrudnionymi w Spółce. W przypadku ewentualnego opóźnienia, wszystkie niezrealizowane odbiory będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w sobotę 3 października na terenie miasta Wołomin i tydzień później (10 października) na terenie gminy Wołomin. Rzeczy należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu zbiórki. UWAGA! Przypominamy, że aby rzeczy zostały odebrane należy zgłosić taką potrzebę do Wydziału Ochrony Środowiska: 22 763 30 47 lub mailowo: odpady@wolomin.org.pl najpóźniej do piątku poprzedzającego zbiórkę do godziny 14:00. Odpady

Stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ws. założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ws. założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Wołomin jest członkiem Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa” od czerwca 2019 roku. Uchwała nr 292020 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (.PDF)

oddaj leki do apteki

Przeterminowane leki możesz oddać bezpłatnie do apteki lub PSZOK-u. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych, takie jak strzykawki, igły i paski do glukometru należy oddawać bezpośrednio do PSZOK-u.

Kary za brak prawidłowej segregacji to nie pomysł gminy

Kary za brak prawidłowej segregacji to nie pomysł gminy. Wymóg kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku segregacji wynika wprost z artykułu 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. 2. Wójt, burmistrz lub

Czym jest rozszerzona odpowiedzialność producentów?

Dużo śmieci to wysoka opłata za ich odbiór – jest to związane ze zmianą sposobu naliczania opłaty na “od tony”. Odpady, nawet segregowane, nie są już przedmiotem pożądanym i do ich odbioru trzeba sporo dopłacać. Rozwiązaniem problemu rosnących cen miała być rozszerzona odpowiedzialność producentów (ROP). Producenci wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach wnosiliby opłaty, z których finansowany byłby system segregacji odpadów i ich zagospodarowania oraz edukacja. Dzięki temu mieszkańcy płaciliby

29 tys. zł na odbiór oraz unieszkodliwienie azbestu - umowa podpisana

Umowa na odbiór oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest Gmina Wołomin pozyskała prawie 29 tys. złotych na ten cel. Dotację otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków dla mieszkańców gminy Wołomin trwa. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej (link) lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Kiedy warunek selektywnej zbiórki odpadów zostanie uznany za niespełniony?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin są to sytuacje w których: 1) pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zawiera odpady nadające się do recyklingu, m.in. butelki szklane, puszki aluminiowe, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym butelki PET lub inne objęte obowiązkiem selektywnego gromadzenia, 2) w pojemnikach lub workach na poszczególne odpady segregowane znajdują się odpady komunalne uniemożliwiające przekazanie zawartości danego pojemnika do

kartki

Żółta i czerwona – każda z kartek to informacja, że pracownicy MZO Wołomin podczas odbioru stwierdzili nieprawidłowości w segregacji odpadów. Od 1 kwietnia br. wszyscy mieszkańcy gminy Wołomin są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Żółta kartka to ostrzeżenie. Czerwona oznacza wszczęcie postępowania o naliczenie podwyższonej opłaty za odbiór śmieci. Powyższe zmiany oraz obowiązek kontrolowania, czy mieszkańcy segregują odpady to efekt zmian wprowadzonych podczas zeszłorocznej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości

odpady

Łatwo, szybko i bezpiecznie pozbędziesz się wszelkiego rodzaju odpadów w ramach opłaty za odbiór śmieci! UWAGA! PSZOK-i przyjmują bezpłatnie tylko odpady pochodzenia komunalnego od mieszkańców gminy – pracownicy mogą odmówić przyjęcia odpadów, jeśli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej. W razie wątpliwości sugerujemy wcześniejszy kontakt z pracownikami MZO Wołomin: (22) 318 14 92. PSZOK Wołomin ul. Łukasiewicza 4 PSZOK Stare Lipiny Al. Niepodległości 253