Dodatek węglowy – ważne informacje

Dodatek węglowy - ważne informacje

12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Na terenie gminy Wołomin obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (aleja Armii Krajowej 34).

Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać bezpośrednio ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (bezpośredni link do wpisu).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
• kocioł na paliwo stałe,
• kominek,
• koza,
• ogrzewacz powietrza,
• trzon kuchenny,
• piecokuchnia,
• kuchnia węglowa,
• piec kaflowy na paliwo stałe (zasilane paliwami stałymi)

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. UWAGA! Urządzenie musi być zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)!

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3 000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
• papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie (aleja Armii Krajowej 34) w godzinach pracy jednostki.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. postanie nierozpatrzony.