Odetchnij na Placu 3 Maja – wyniki konkursu

Odetchnij na Placu 3 Maja - wyniki konkursu

Odetchnij na Placu 3 Maja – wyniki konkursu

Wyniki Konkursu

 • I NAGRODA

PRACA KONKURSOWA NR 5

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 292125)

nagroda pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

Praca autorstwa:

Inicjatywa Projektowa sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30 lok. 510, 00-739 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru pracy nr 5

Praca przedstawia najwyższe spośród prac konkursowych walory kompozycyjne zarówno urbanistyczne, architektoniczne jak i wzornicze. Praca wyróżnia się prawidłowymi dyspozycjami programowo-przestrzennymi dla zadanego obszaru wnętrza urbanistycznego – placu (prawidłową decyzją jest podział przestrzenny placu na strefy funkcjonalne). Uzyskano prawidłowe proporcje poszczególnych przestrzeni placu, jak również pomiędzy powierzchnią placu a powierzchnią mocno zazielenioną. Prawidłowa w skali wnętrza miejskiego wielkość terenu zielonego, w którym znalazła się propozycja retencji wody w postaci zastosowania ogrodów deszczowych dobrze odpowiada na problem miejskich wysp ciepła i uzyskanie odpowiedniego mikroklimatu. Za bardzo interesujące uznano otwarcie placu na ciąg ulicy Kościelnej, jako istotnego elementu w układzie przestrzeni publicznych miasta. Dobrym rozwiązaniem jest zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ul. Kościelnej oraz stworzenie małego pasażu miejskiego, który jest wprowadzeniem do przestrzeni otwartego placu. Zabieg ten jest rozwiązaniem, które może znacząco wpłynąć na uspokojenie ruchu wokół placu, a zarazem może sprzyjać pojawieniu się na placu usług centrotwórczych m.in. gastronomicznych. Prawidłowym rozwiązaniem jest też „uwolnienie” od parkingów zachodniej krawędzi strefy swobodnego wypoczynku na placu i przeniesienie parkowania na stronę zabudowy z usługami w pierzei ul. Adama Mickiewicza. Ciekawym elementem spinającym a jednocześnie definiującym przestrzeń placu jest wielofunkcyjny modułowy mebel miejski, którego forma strefuje przestrzeń jednocześnie łącząc poszczególne jej części.

 

 • II NAGRODA

PRACA KONKURSOWA NR 2

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 039111)

nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 zł brutto

Praca autorstwa:

Architekt Karina Jędrak – Kościesza

Architekt krajobrazu Katarzyna Starzycka

 

Uzasadnienie wyboru pracy nr 2

W oczach sędziów głównym walorem pracy i przedstawionych w niej rozwiązań jest wrażliwość w kształtowaniu przestrzeni jako system wnętrz. Obawy budzi prawidłowość zastosowania rozwiązań projektowych dobrych dla kształtowania wnętrz parkowych i krajobrazowych we wnętrzu urbanistycznym tej skali i funkcji. Wskutek przyjętych założeń relacje przestrzenne i proporcje przestrzeni wnętrza urbanistycznego stały się nieadekwatne dla wymagań stawianych placom w mieście – wnętrze stało się bardziej parkiem. Za wadę uznano również brak jednoznacznej definicji placu przez zbytnie rozczłonkowanie przestrzeni. Interesującym elementem jest wprowadzenie zróżnicowanej topografii terenu zielonego. Uwagę zwraca wielofunkcyjny element małej architektury w postaci wijącej się giętej wstęgi rury, który to mógłby być przystosowany projektowo do różnych funkcji jednocześnie będąc delikatnym i nie zaburzającym odbioru zielonego otoczenia.

 

 • III NAGRODA

PRACA KONKURSOWA NR 6

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 286573)

nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 zł brutto

Praca autorstwa:

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C.

ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru pracy nr 6

W pracy doceniono fakt zwrócenia uwagi autorów na szerszy kontekst urbanistyczny zadania projektowego. Autorzy przeprowadzili analizę urbanistyczną roli placu w zastanej tkance miejskiej. Przedstawiono dobre rozwiązania komunikacji rowerowej i wykazano zalety zastosowania takich rozwiązań oraz wykazano, że rozwiązania te mogą skutecznie wesprzeć zrównoważoną mobilność w Wołominie. Zaproponowano wprowadzenie w obszar placu pawilonowych obiektów kubaturowych, co uważa się za ciekawą propozycję i głos w dyskusji na temat skali i formy takich obiektów. Sąd uznał jednak, że zaproponowana forma i wyraz estetyczny obiektów kubaturowych jest nieadekwatny do tego miejsca. Obawy budzą również koszty budowy oraz idące za tym koszty eksploatacji.

—————————————————————————————————————————————-

Konkurs rekomendowany przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, numer 014/R/2021

Burmistrz Wołomina zaprasza architektów i architektów krajobrazu do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. 

Jest to konkurs jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny rekomendowany przez Oddział Warszawski SARP.

Nadsyłanie pytań/udzielanie odpowiedz dot. treści Regulaminu Konkursu: do dnia 18 października 2021 r.

Termin składania Prac Konkursowych: do dnia 3 grudnia 2021 r. godz. 14.00.

Wszelkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin Konkursu wraz z załącznikami, można znaleźć poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja (.pdf, 394 kB)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wraz z wykazem osób oraz członków zespołu autorskiego który wykonywał pracę konkursową (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 123 kB) (.doc, 27 kB)
 3. Pełnomocnictwo (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 125 kB) (.doc, 22 kB)
 4. Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 95 kB) (.doc, 23 kB)
 5. Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy  konkursowej i planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla tych prac (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 106 kB) (.doc, 23 kB)
 6. raport podsumowujący konsultacje społeczne i informacje zebrane w formie ankiet (załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 832 kB)
 7. wytyczne projektowe zamawiającego (załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 177 kB)
 8. dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu) (link do pobrania pliku, .7z, 1,47 GB)
 9. zakres opracowania konkursowego (załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 14 MB)
 10. załącznik graficzny – mapa zasadnicza (załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu) (.7z, 611 kB)
 11. Plan adaptacji do zmian klimatu (załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu) (.pdf, 8 MB)
 12. Ogłoszenie o konkursie (.pdf, 422 kB)
Kategoria: