Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 129/2023
Burmistrza Wołomina
z dnia 25.05.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) zarządzam, co następuje.
§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Elżbieta Radwan

Burmistrz Wołomina

Do pobrania

Załącznik do zarządzenia Nr 129/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 25.05.2023 r. – WYKAZ