Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie psów i kotów domowych w 2023

Zdjęcie przedstawiające śpiącego psa z kotem

Informujemy, że wyczerpały się środki przewidziane na dofinansowanie w 2023 roku przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Wołomin. 


Urząd Miejski w Wołominie dofinansowuje w 2023 roku przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Wołomin. Wnioski można składać od 21 marca 2023 roku do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

Warunki uzyskania dofinansowania do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Wołomin:
• oznakowanie zwierzęcia, jeżeli do dnia zabiegu nie zostało oznakowane lub posiada nieczytelne oznakowanie lub oznakowanie nie jest zarejestrowane w Bazie Danych SAFE-ANIMAL;
• jeżeli zwierzę nie posiada ww. oznakowania zabieg ten może być wykonany w pierwszej kolejności i podlega on refundacji;
• posiadanie przez właściciela dowodu aktualnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

Uwaga! Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski na zabiegi zrealizowane zrealizowane od 21 marca 2023 roku. Refundacja nie przysługuje na zabiegi wykonane wcześniej.


Dofinansowanie na zabiegi kastracji/sterylizacji oraz elektronicznego znakowania w 2023 roku wynosi maksymalnie:
• 200,00 zł za kastrację kota;
• 200,00 zł za sterylizację kotki;
• 200,00 zł za kastrację psa;
• 300,00 zł za sterylizację suki;
• 100,00 zł za elektroniczne znakowanie.
Właściciel w celu przeprowadzenia zabiegu może udać się do dowolnego zakładu leczniczego dla zwierząt zlokalizowanego na terenie gminy Wołomin.


Wypłata dofinansowania nastąpi na numer konta wskazany we wniosku w ciągu 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów:
a) wniosku o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji i refundacji elektronicznego znakowania zwierząt w 2023 r. (Załącznik nr 4 do Programu) z załączoną kserokopią książeczki zwierzęcia potwierdzającą oznakowanie i ww. szczepienie zwierzęcia;
b) faktury/rachunku wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt;
Właściciel kilku zwierząt domowych (psów/kotów) może skorzystać z dofinansowania na ww. zabiegi w liczbie maksymalnie 2 rocznie na gospodarstwo domowe.
Dofinansowanie będzie przyznawane z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku budżetowym 2023.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie, Wydział Ochrony Środowiska, piętro III, pokój 303, pokój 323 oraz pod numerem tel. (22) 763 30 20,
(22) 763 30 00 wew. 251.


KOTY WOLNO ŻYJĄCE
Opiekun społeczny sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi uzyska finansowanie w 100 % (na podstawie wydanego przez Wydział Ochrony Środowiska skierowania stanowiącego Załącznik
nr 2 do Programu) na zabieg sterylizacji/kastracji/leczenia/znakowania (poprzez nacięcie ucha). Opiekun społeczny kilku kotów wolno żyjących może ubiegać się o przyznanie refundacji do ww. zabiegów (na podstawie Wniosku o wypłatę refundacji zabiegu stanowiącego Załącznik nr 3 do Programu). Refundacja będzie przyznawana z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.


Wnioski do pobrania:
Uchwała LXII-35/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2023 r. (link do Biuletynu Informacji Publicznej)
Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji i refundacji elektronicznego znakowania zwierząt w 2023 r. z terenu gminy Wołomin (.DOC)
Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji i refundacji elektronicznego znakowania zwierząt w 2023 r. z terenu gminy Wołomin (.PDF)