Szukamy podinspektora/ inspektora do Wydziału Inwestycji

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora OPS w Wołominie

Do 27 lipca 2023 roku trwa nabór na stanowisko podinspektora/ inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie. Zachęcamy do składania aplikacji – szczegółowe informacje zamieszamy poniżej.

Niezbędne wymagania od kandydatów:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• na stanowisko podinspektora: wykształcenie średnie + min. 3 lata stażu pracy,
• na stanowisko inspektora: wykształcenie średnie techniczne + min. 5 lat stażu pracy lub
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne w zakresie drogownictwa + min. 3 lata
stażu pracy,
• znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń:
◦ Prawo budowlane, o drogach publicznych,
◦ o samorządzie gminnym,
◦ o pracownikach samorządowych,
◦ Kodeks postępowania administracyjnego,
◦ Prawo zamówień publicznych,

Dodatkowe (fakultatywne) wymagania od kandydatów:
• znajomość procesu inwestycyjno – budowlanego,
• umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność,
• umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzające staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata od kiedy może podjąć zatrudnienie,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Mieszkańca (parter), stanowiska 1, 2 – Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora / inspektora w Wydziale Inwestycji”.

Informacja dotycząca przetwarzana danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Nabór pracowników – obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Druki oświadczeń, wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych są do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Nabór pracowników.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Pełną treść ogłoszeni ao naborze można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wołomin (bezpośredni link do wpisu).