Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie
Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 150/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25.05.2020 r.

Zarządzenie Nr 150/2020
Burmistrza Wołomina

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1 Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, a także zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu i ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument PDF:

Zarządzenie nr 150_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25 maja 2020 r.
Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 150_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25 maja 2020 r.

 

Kategoria: