Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych

Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych w związku z planowaną realizacją projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa Miejskiej Hali Widowiskowo – Sportowej w Wołominie”.

Zamawiający / Podmiot Publiczny
Gminą Wołomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

Osoby do kontaktu
Katarzyna Biały, e-mail: katarzyna.bialy@wolomin.org.pl, tel. 22 763 30 70 lub
Bartosz Gawkowski, e-mail: bartosz.gawkowski@wolomin.org.pl, tel. 22 763 30 70

Cel wstępnych konsultacji rynkowych
Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie przez Podmiot Publiczny opinii i informacji od potencjalnych partnerów prywatnych co do możliwych i najefektywniejszych rozwiązań w zakresie planowanej realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego budowy Miejskiej Hali Widowiskowo – Sportowej w Wołominie.
Charakterystyka oraz wstępne założenia przedsięwzięcia zawarte są w Memorandum Informacyjnym.

Zgłoszenie do udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych
Potencjalni partnerzy prywatni zainteresowani udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych proszeni są o przesłanie wypełnionych kwestionariuszy ankietowych w formie elektronicznej na adres email: halawolomin@wolomin.org.pl najpóźniej do dnia 10.09.2021 r.
Wszystkie zainteresowane podmioty, które prześlą kwestionariusze ankietowe, na wskazany powyżej adres e-mail, zostaną zaproszone do kolejnego etapu konsultacji, w ramach, którego odbędą się spotkania z Podmiotem Publicznym, celem uzupełnienia informacji o planowanym projekcie i sprecyzowania oczekiwań sektora prywatnego.
Forma i termin spotkań będą każdorazowo uzgadniane z podmiotami zaproszonymi do uczestnictwa w tym etapie konsultacjach rynkowych.
Podmiot Publiczny nie wprowadza ograniczeń w dostępie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.

Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
1. Wstępne konsultacje rynkowe zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych partnerów prywatnych.
2. Wstępne konsultacje rynkowe mają charakter jawny.
3. Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
4. Po publikacji ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Podmiot Publiczny może poinformować o wszczęciu konsultacji znane sobie podmioty.
5. Ogłoszenie i prowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych nie prowadzi do powstania obowiązku wszczęcia przez Podmiot Publiczny postępowania na wybór partnera prywatnego.
6. Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie przyznaje uczestnikom prawa pierwszeństwa w trakcie postępowania na wyłonienie partnera prywatnego ani jakichkolwiek innych przywilejów.
7. Do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych Podmiot Publiczny może dopuścić także podmioty, które zadeklarują zamiar udziału po terminie składania ankiet.
8. Przystąpienie uczestnika do wstępnych konsultacji rynkowych oznacza udzielenie bezwarunkowej, bezterminowej i nieodwołalnej zgody na wykorzystanie przez Podmiot Publiczny przekazywanych informacji, materiałów, w tym utworów stanowiących przedmiot praw autorskich oraz na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, celem realizacji założeń wstępnych konsultacji rynkowych, w tym w szczególności przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.
9. Podmiot Publiczny nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli uczestnik przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uczestnika.
10. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych oraz przekazanie informacji w ich trakcie uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia. Uczestnicy dokonują wydatków związanych udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych na własny koszt i ryzyko, zatem nie przysługuje im roszczenie o zwrot poniesionych wydatków.
11. Uzyskane w ramach wstępnych konsultacji rynkowych informacje nie będą traktowane jako ostateczne stanowisko uczestnika oraz zostaną wykorzystane wyłącznie na cele związane z przygotowaniem postępowania na wybór partnera prywatnego.

Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Memorandum informacyjne w związku z planowaną realizacją projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Budowa Miejskiej Hali Widowiskowo – Sportowej w Wołominie” (.PDF)
Ankieta dla potencjalnych Partnerów Prywatnych (.DOC)