Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2022 r.” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do aktywnego uczestnictwa.

Projekt pn.: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2022 r.” poddawany konsultacjom, określa:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo ich właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Wołomina;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) zwrot zwierząt umieszczonych w schronisku ich właścicielom w terminie 14 dni od dnia przyjęcia do schroniska, po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia;
10) zapewnienie elektronicznego znakowania bezdomnych zwierząt oraz zwierząt mających właściciela z terenu gminy Wołomin;
11) wsparcie sterylizacji i kastracji dla zwierząt domowych, mających właściciela z terenu gminy Wołomin;
12) wskazanie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań oraz sposobu ich wydatkowania.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2022 r.” stanowi załącznik do Zarządzenia 44/2022, który można pobrać poniżej.

Uwagi do projektu, o którym mowa w pkt 1, można zgłaszać do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 15:00 na adres e-mailowy: magdalena.ciszewska@wolomin.org.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, pod numerem telefonu 22 763 30 18.

Dokumenty do pobrania (kliknij na poniższy link, żeby pobrać dokument):
Zarządzenie 44/2022 Burmistrza Wołomina z dn. 04/02/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r. (.PDF)