Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 199/2021
Burmistrza Wołomina
z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1990, z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

 

Do pobrania:

Załącznik do Zarządzenia nr 199/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 28.06.2021 r. Wykaz