Otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację tego zadania w 2021 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Termin składania ofert
do 14 grudnia 2020 r. do godz. 19.00.

Dla zainteresowanych więcej w ogłoszeniu poniżej:
Zarządzenie nr 276/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert