Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Legionów

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

ZARZĄDZENIE NR 38/2024 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 2.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz 344 z późn. zm.), § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 292/2023 z dnia 08.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.
§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Legionów, obręb ewidencyjny 28 (143412_4.0028), oznaczonej jako działka nr ew. 276.
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 2.02.2024 r.
BURMISTRZ WOŁOMINA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Legionów.

Nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Legionów, oznaczona jako działka nr ew. 276 o powierzchni 0,0537 ha, obręb geodezyjny 28 (143412_4.0028), uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00038968/0. Działka jest niezagospodarowana i ma kształt zbliżony do kwadratu. Na nieruchomości znajduje się murowany parterowy budynek gospodarczy.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 340 000 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według 23% stawki.
Wadium wynosi 30 000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Lipińską, Legionów, Wiejską i Prądzyńskiego w Wołominie działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną małogabarytową.
W dziale III księgi wieczystej wpisanych jest pięć ograniczonych praw rzeczowych dotyczących lokali (wpisy nie dotyczą sprzedawanej nieruchomości), ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu ograniczona do działek ew. nr 289/2, 289/3 i 288/2 oraz ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (ostrzeżenie dotyczy działek nr 302/4 i 303/4 z obrębu 28).
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 4 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 225 o godz. 11.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w terminie do 06 marca 2024 r. do godziny 12.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej w przetargu mogą brać udział tylko właściciele działek przyległych do działki ew. nr 276, tj. właściciele działek nr 271, 274/1, 274/2, 277 i 278/1, którzy wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu. Forma przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych została wybrana z uwagi na brak dostępu sprzedawanej nieruchomości do drogi publicznej.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium, złożenie zgłoszenia do udziału w przetargu oraz okazanie dokumentu tożsamości. Uczestnik powinien wskazać nr konta, na które ma być zwrócone wadium, a jeśli tego nie uczyni wadium zostanie zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne powinny przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo (notarialne).
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 06 marca 2024 r. (tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać nieruchomość, której dotyczy oraz uczestnika przetargu), przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie nr rachunku 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie oraz publikacji na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 218 lub 217, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00, w poniedziałki w godz. 8.00-18.00 w piątki w godz. 8.00-14.00 tel. 22 763 30 90 lub 22 763 30 87, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie.

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Dokumenty do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie):
Zgłoszenie do udziału w przetargu ustnym ograniczonym (.DOC)
Mapa (.PDF)