Podatki i opłaty lokalne

Burmistrz Wołomina jest organem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty targowej, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty z tytułu podatków i opłat mogą być dokonywane:
* w Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych np systemu BLIK,
* elektronicznie,
* jak również w siedzibie Banku PEKAO S.A przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (bez prowizji) oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami).

kalendarz podatkowy 2019

Stawki podatków i opłat obowiązujące na terenie gminy Wołomin w roku 2019:

Podatek od nieruchomości

Wołomin stawki 2019

Podatek leśny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001682/U/D20021682Lj.pdf

oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. 2018 poz. 1005)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001005/O/M20181005.pdf

Podatek leśny na terenie Gminy Wołomin w 2019 roku wynosi – 42,2356 zł.

Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840520268/U/D19840268Lj.pdf

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018 poz. 1004)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001004/O/M20181004.pdf

Podatek rolny na terenie Gminy Wołomin w 2019 roku wynosi:
– 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego* (powyżej 1 ha) 135,90 zł
– 1ha fizyczny pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) –271,80 zł
*gospodarstwo rolne –łączna powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

Podatek od środków transportowych

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwałę znajdziesz TUTAJ

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki etc. znajdziesz TUTAJ

Wzory informacji i deklaracji

– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI > IN-1
– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO > IR-1
– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO > IL-1
– ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O WSPÓŁWŁAŚCICIELU, WSPÓŁPOSIADACZU LUB WSPÓŁUŻYTKOWNIKU > Załącznik_do_inf._IN-1_IR-1_IL-1

– DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI > DN-1
– DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY > DR-1
– DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY > DL-1
– DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – DT-1
– ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – DT-1A

Przydatne formularze:

  • Wniosek o zwrot/zaliczenie nadpłaty podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
  • Formularz pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej: pobierz

Odpowiedzi na częste pytania:

OPODATKOWANIE CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

Akty prawne:

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018r.. poz 1445 ze zm.)
– ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz 1892 ze zm.)
– ustawa z dnia 20 października 2002r. O podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz 1821 ze zm.)
– ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1454 ze zm.)

Zadania z zakresu wyżej wymienionych podatków realizuje Wydział Opłat i Podatków Lokalnych. Wydział zajmuje się między innymi przyjmowaniem deklaracji oraz informacji podatkowych, prowadzeniem postępowań podatkowych, wydawaniem zaświadczeń oraz ewidencjonowaniem wpłat.