Podatki i opłaty lokalne

 Burmistrz Wołomina jest organem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty targowej, jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty z tytułu podatków i opłat mogą być dokonywane:
* w Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych np systemu BLIK,
* elektronicznie,
* jak również w siedzibie Banku PEKAO S.A przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (bez prowizji) oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami).

kalendarz podatkowy 2018

Stawki podatków i opłat obowiązujące na terenie gminy Wołomin w roku 2018:

Podatek od nieruchomości

Wołomin stawki 2018 

Podatek leśny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 zm)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022001682

oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. 2017 poz. 963)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000996&min=1
podatek leśny na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku wynosi –43,3532 zł

Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840520268

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. 2017 poz. 958) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000993&min=1
podatek rolny na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku wynosi:
– 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego* (powyżej 1 ha) 131,225 zł
– 1ha fizyczny pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha) –262,45 zł

*gospodarstwo rolne –łączna powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

Podatek od środków transportowych

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwałę znajdziesz TUTAJ

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki etc. znajdziesz TUTAJ

Wzory informacji i deklaracji

– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI > IN-1
– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO > IR-1
– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO > IL-1
– ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O WSPÓŁWŁAŚCICIELU, WSPÓŁPOSIADACZU LUB WSPÓŁUŻYTKOWNIKU > Zalacznik_do_inf._IN-1_IR-1_IL-1

– DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI > DN-1
– DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY > DR-1
– DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY > DL-1
– DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – DT-1
– ZAŁACZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH – DT-1A

Przydatne formularze:

  • Wniosek o zwrot/zaliczenie nadpłaty podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
  • Formularz pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej: pobierz

Odpowiedzi na częste pytania:

OPODATKOWANIE CZEŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

Akty prawne:

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.)
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1785 ze zm.)
– ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz 1892 ze zm.)
– ustawa z dnia 20 października 2002r. O podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz 1821 ze zm.)
– ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1289 ze zm.)
Zadania z zakresu wyżej wymienionych podatków realizuje Wydział Opłat i Podatków Lokalnych. Wydział zajmuje się między innymi przyjmowaniem deklaracji oraz informacji podatkowych, prowadzeniem postępowań podatkowych, wydawaniem zaświadczeń oraz ewidencjonowaniem wpłat.