Podsumowanie konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”

Podsumowanie konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych (link do artykułu na ten temat) na zasadach określonych w uchwale nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (link do uchwały), zgodnie z zarządzeniem Nr 44/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r. (link do zarządzenia).

W dniach od 08 lutego 2022 r. do dnia 23 lutego 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia do realizacji dokumentu pt. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”. Celem ww. Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ograniczenie ich populacji w wyniku ich sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wołomin oraz poszukiwanie właścicieli dla zwierząt, a także sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi.

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.), rada gminy corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały, określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z ww. ustawą art.11a ust. 7, o zaopiniowanie projektu Programu zwrócono się również do właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz do organizacji społecznych, działających na terenie gminy Wołomin, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Konieczne zatem było przeprowadzenie konsultacji, w których przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogli zgłaszać uwagi do przedmiotowego projektu.

Informacje o konsultacjach społecznych dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie na stronie www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego/Konsultacje 2022 r., a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce Tablice ogłoszeń/Organizacje pozarządowe.

W trakcie trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące projektu dokumentu pt. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”.

Pobierz komunikat w formacie .PDF (kliknij, aby rozpocząć pobieranie dokumentu)