Polityka Senioralna

Polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się”

Powyższy cytat z założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, obrazuje wzmożone zainteresowanie władz krajowych tematem polityki senioralnej. Powoli stajemy przed perspektywą, z którą kraje zachodniej Europy zmierzają się już od kilkudziesięciu lat. Społeczeństwo polskie starzeje się. Nie inaczej przedstawia się sytuacja w Gminie Wołomin, w której procesy demograficzne wykazują równie dużą (o ile nie większą) dynamikę zmian.

Odsetek ludności w wieku 60+ będzie systematycznie wzrastał. W 2035 r. ma on wynieść 30%, przy czym w miastach będzie się kształtował na nieco wyższym poziomie (31%) niż na wsi (28,6%). Mediana wieku, czyli parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa populacji już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła, także ulegnie podwyższeniu z 38 lat w 2010 r. do 47,9 lat w roku 2035. Jednocześnie współczynnik obciążenia demograficznego 10) wzrośnie z 26 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2010 r. do 46 osób w roku 2035

W chwili obecnej w Gminie Wołomin mieszka 11540 osób powyżej 60 roku życia (stan na listopad 2016 r.), przy ogólnej liczbie mieszkańców wynoszącej 51709 . Badania demograficzne jasno wskazują, że tendencja przyrostu osób starszych w Gminie Wołomin będzie systematycznie rosnąć. Dla zobrazowania sytuacji demograficznej Wołomina warto porównać wysokość wskaźnika obciążenia demograficznego, czyli dane określające, ile osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten z roku na rok wzrasta: z 55,1% w 2009 roku do 61,9% w roku 2014 . Jest to olbrzymie wyzwanie dla władz lokalnych.

Biorąc pod uwagę tendencje ogólnokrajowe już teraz powinniśmy opracować plan wspierania oraz aktywizacji seniorów, tak aby w pełni wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie oraz możliwości.

Opisana powyżej prognoza stanowi podstawę do rozpoczęcia opracowywania przemyślanych i długofalowych rozwiązań. Chcemy aby Gmina Wołomin prowadziła aktywną i racjonalną politykę senioralną; aby zapewniła spokojne i dostatnie życie wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek, płeć czy status socjalny. Warunkiem powodzenia ww. polityki jest wsparcie starszych mieszkańców Gminy, którym nie tylko trzeba pomóc, ale również których należy zauważyć i wykorzystać drzemiący w nich potencjał.

Wołomińska Rada Seniorów

Wołomińska Rada Seniorów działa na podstawie Ustawy o Samorządzie Gminnym , która jasno wskazuje w art. 5c:

 • Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
 • Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.

Uchwałą Nr XXXVIII-66/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014 roku powołano Wołomińską Rade Seniorów, która swa działalność rozpoczęła w październiku 2014 r.

Rada działa w następujących obszarach

 1. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
 2. wspieranie aktywności ludzi starszych,
 3. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
 4. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
 5. rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,
 6. wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

Zobacz więcej na stronie Wołomińskiej Rady Seniorów

Strategia Polityki Senioralnej

Polityka Senioralna z każdym rokiem staje się coraz istotniejszą kwestią zarówno dla samorządów jak i  dla władz na szczeblu centralnym. Zwiększający się odsetek osób starszych w społeczeństwie polskim jest istotnym wyzwaniem i wymaga szczególnej uwagi. Według prognozy GUS średnia wieku w społeczeństwie polskim w 2035 r. wynosić ma 48 lat, a osoby w wieku 0-39 będą stanowić zaledwie 40% ogółu społeczeństwa.

Pobierz Strategię Polityki Senioralnej (PDF)

Wołomińska Rada Seniorów wraz z Urzędem Miejskim w Wołominie przystąpiła do opracowania Strategii Polityki Senioralnej, której zadaniem będzie określenie potrzeb naszych seniorów oraz rozwiązań, które będą stanowić odpowiedź na te potrzeby. Musimy przygotować się na zmiany w sferze demograficznej, tak aby maksymalnie ograniczyć negatywne skutki dla lokalnej społeczności.

Każdy samorząd prowadzi politykę senioralną, z większym lub mniejszym skutkiem, lecz wciąż bardzo niewiele Gmin przystępuje do kompleksowego opracowania systemu będącego podstawa działań samorządu skierowanych szczególnie do osób starszych. W ramach prac nad dokumentem wyznaczyliśmy następujące - kluczowe- założenia:

 1. Strategia Polityki Senioralnej musi powstać przy aktywnym udziale seniorów.
 2. Strategia ma być częścią systemu zarządzania miastem i musi stanowić uzupełnienie strategii rozwoju Gminy.
 3. Aby wiedzieć PO CO nam Strategia musimy być świadomi swoich potrzeb i wizji rozwoju lokalnej społeczności – Strategia musi być oparta o opinie wołomińskich seniorów.
 4. Strategia ma być podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne, szukania partnerów w ramach organizacji pozarządowych
 5. Strategia musi zawierać realne cele oraz konkretne rozwiązania dedykowane wołomińskim seniorom.