Wnioski, dokumenty, rejestry

Wydział Ochrony Środowiska

Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie psów i kotów domowych w 2023 (aktywny link do artykułu):

Uchwała LXII-35/2023 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2023 r. (link do Biuletynu Informacji Publicznej)
Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji i refundacji elektronicznego znakowania zwierząt w 2023 r. z terenu gminy Wołomin (.DOC)
Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji i refundacji elektronicznego znakowania zwierząt w 2023 r. z terenu gminy Wołomin (.PDF)

Opieka nad kotami wolno żyjącymi w 2023 roku (aktywny link do artykułu)

Decyzje środowiskowe

Wymiana źródeł ciepła

wniosek o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego;
wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego;
oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do obiektu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Dotacja na wykonanie indywidualnego przyłącza gazowego

wniosek o udzielenie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin przedsięwzięcia związanego z wykonaniem indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
wniosek o wypłatę dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin przedsięwzięcia związanego z wykonaniem indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do budynku/lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie (Załącznik nr 1 do wniosku);
oświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 2 do wniosku).

Rolnictwo

Wycinka drzew i krzewów

Pozostałe

Wydział Gospodarowania Odpadami

Odpady/nieczystości ciekłe/azbest

Deklaracja ws. opłaty za odbiór odpadów

Rejestry