Wnioski, dokumenty, rejestry

Wydział Ochrony Środowiska

Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie psów i kotów domowych w 2022 (aktywny link do artykułu):

Uchwała XLVI-45/2022 rady Miejskiej w Wołominie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r. (.PDF)
Załącznik numer 4 do programu – Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego* znakowania zwierząt w 2022 roku – wersja edytowalna (.DOC)
Załącznik numer 4 do programu – Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego* znakowania zwierząt w 2022 roku – wersja nieedytowalna (.PDF)

Decyzje środowiskowe

Wymiana źródeł ciepła

wniosek o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego;
wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego;
oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do obiektu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Dotacja na wykonanie indywidualnego przyłącza gazowego

wniosek o udzielenie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin przedsięwzięcia związanego z wykonaniem indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
wniosek o wypłatę dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin przedsięwzięcia związanego z wykonaniem indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do budynku/lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie (Załącznik nr 1 do wniosku);
oświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 2 do wniosku).

Rolnictwo

Wycinka drzew/uprawa konopi

Pozostałe

Wydział Gospodarowania Odpadami

Odpady/nieczystości ciekłe/azbest

Deklaracja ws. opłaty za odbiór odpadów

Rejestry