M. D.

Zima 2019 UKS

W dniu 27 grudnia 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN”, z siedzibą przy ul. Lipińskiej 16 05-200 Wołomin, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7

Konkurs na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2019 rok. Realizację zadania, o którym mowa wyżej,wniosek o udzielenie dotacji 2 planuje się zlecić na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. Zarządzenie.żłobki mn..2018-12-13-converted pdf wniosek o udzielenie dotacji 2 W związku z przedłużeniem procedury oceny ofert, złożonych w odpowiedzi na konkurs na organizację opieki

Stowarzyszenie Szermierka Wołomin

W dniu 10 grudnia 2018 r. stowarzyszenie Szermierka Wołomin, z siedzibą przy ul. Kopernika 18, 05-200 Wołomin, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń

Konkurs na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2019 rok. opieka Unieważnia się konkurs ofert na na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2019 rok., ogłoszony Zarządzeniem nr 355/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 30.11.2018r. zarządzenie.u.

Konkurs na Punkt pomocy w kryzysie

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, o którym mowa w Gminnym programie ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016-2020 przyjętego Uchwałą Nr XVII-21/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016 r., pod tytułem: „Punkt pomocy w kryzysie” punkt Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Edukacja zdrowotna

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem: Realizacja programów i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. zdrowie Zarządzenie wyniki konkursu

Promocja rodziny i macierzyństwa

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod tytułem: „Wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo, w tym wzmacnianie więzi międzypokoleniowej”. promocja rodziny Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu