Komitet rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin wspiera działania Burmistrza Wołomina na obszarze rewitalizacji. Jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy
w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Wołomina.
Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy przede wszystkim:
1) opiniowanie wszelkich zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania partycypacji w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
4) opiniowanie raportów rocznych z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz raportu końcowego.

W poniedziałek 22 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin, podczas którego obecni członkowie dokonali wyboru Prezydium Komitetu. Przewodniczącym Komitetu została Ewelina Kwiatkowska, Zastępcą Halina Wojakowska, a Sekretarzem Tomasz Nowak.

– Jestem Państwu wdzięczna za to, że zechcieliście i będziecie poświęcać swój cenny czas dla dobra naszego miasta – mówiła burmistrz Elżbieta Radwan. – Niech ten owoc, nad którym wspólnie pracujemy będzie dorodny. Liczę na dobrą współpracę. Chcemy rewitalizować nasz Wołomin razem z Państwem – mieszkańcami tego terenu, przedsiębiorcami, osobami, którym zależy na tym, żeby Wołomińska Starówka odżyła na nowo – dodała.

Głównym celem funkcjonowania Komitetu jest wspieranie działań Burmistrza Wołomina w obszarze rewitalizacji i pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy, a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji. Stanowi jeden ze środków zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz przyjętym przez naszą gminę Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030, Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 9 stycznia 2018 r. powołano członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin.
W skład Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin na lata 2018-2020 weszli:
1. Barbara Stasiszyn – przedstawiciel organizacji pozarządowej
2. Teresa Wosińska – przedstawiciel Rady Osiedla Centrum
3. Halina Wojakowska – przedstawiciel Wołomińskiej Rady Seniorów
4. Andrzej Żak – przedstawiciel właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z terenu rewitalizowanego
5. Ewelina Kwiatkowska – przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym
6. Tomasz Nowak – przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym
7. Jacek Mościcki – przedstawiciel mieszkańców
8. Paulina Justyna Glinka – przedstawiciel mieszkańców
9. Małgorzata Witańska – przedstawiciel mieszkańców
10. Elżbieta Radwan – przedstawiciel Gminy Wołomin, burmistrz Wołomina
11. Łukasz Marek – przedstawiciel Gminy Wołomin, kierownik komórki odpowiedzialnej za wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji” – koordynator operacyjny
12. Rafał Lewtakowski – przedstawiciel Gminy Wołomin, pracownik odpowiedzialny za planowanie przestrzenne.

 

 

Regulamin Komitetu Rewitalizacji