Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

Zgodnie z art 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, należy do obligatoryjnych form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Podstawą prawną dla przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w Gminie Wołomin, jest uchwała nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (aktywny link – kliknij aby pobrać uchwałę). Zgodnie z § 3 tejże uchwały uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje pozarządowe, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

KONSULTACJE 2023 ROK

Sprawozdanie z dodatkowych konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji

• Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X-99/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.
Zarządzenie i ogłoszenie
Projekt uchwały

Zarządzenie 33/2023 Burmistrza Wołomina z dn. 31/01/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin w 2023 r. (PDF)
Raport z konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin w 2023 r.” (link do wpisu)

KONSULTACJE 2022 ROK
Zarządzenie nr 221/2022 Burmistrza Wołomina z dn. 29.07.2022 r. w sprawie  ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji 
Projekt „Programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”
Formularz (pdf)
Formularz (doc)
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”

Zarządzenie 44/2022 Burmistrza Wołomina z dn. 04/02/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r. (.PDF)

KONSULTACJE 2021 ROK
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 5.02.2021 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2021 r.”

• Zaproszenie do współtworzenia projektu programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Uprzejmie zapraszam do współtworzenia projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Poniżej harmonogram prac nad projektem Programu oraz Formularz, który można wykorzystać do składania propozycji zadań publicznych do realizacji w 2022 roku. Serdecznie zapraszam do współpracy.

formularz

harmonogram prac

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

• Zaproszenie do współtworzenia projektu programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

harmonogram

zaproszenie

druk do uwag

projekt programu na 2020

• Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Ogłoszenie
projekt programu

Sprawozdanie z konsultacji

• Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin wysokości stawek dodatku za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród.

Projekt_Regulaminu

Zarządzenie_258-2019

• Konsultacje projektu „Wołomiński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzież

Zarządzenie o konsultacjach

Projekt uchwały w sprawie wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży

Sprawozdanie z konsultacji

• Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr L-56/2018 (.pdf)
Zarządzenie nr 325/2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych (.pdf)

KONSULTACJE 2020 ROK

• Zarządzenie nr 46/2020 z dnia  12.02.2020 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2020 r.

Zarządzenie

projekt

Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji: Ogłasza się konsultacje projektu „Wołomiński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Zarządzenie o konsultacjach

projekt uchwały

sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

• Zarządzenie nr 221/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 1.09.2020 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji.

Zarządzenie
projekt Programu
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

W załączeniu projekt programu po konsultacjach

KONSULTACJE 2019 ROK

• Uprzejmie zapraszam do współtworzenia projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.Poniżej harmonogram prac nad projektem Programu oraz Formularz, który można wykorzystać do składania propozycji zadań publicznych do realizacji w 2019 roku. Serdecznie zapraszam do współpracy.
zaproszenie do współtworzenia projektu Programu
harmonogram 2019
Formularz na 2019

• Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok:
projekt programu na 2019 rok
zarządzenie i ogłoszenie
sprawozdanie z konsultacji

• Ogłasza się konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2019 r.”
zarządzenie z ogłoszeniem
program
protokół z konsultacji

Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 15.03.2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych ( uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołomin)

• Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych (.PDF) prowadzonych przez Gminę Wołomin: Zarządzenie_85-2019

• Konsultacje projektu uchwały w sprawie sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Wołomin: Zarządzenie_92-2019

• Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji
Zarządzenie
Projekt uchwały

KONSULTACJE 2018 ROK

• Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
Zarządzenie
Projekt programu z NGO 2018
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projekt programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

• Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
Zarządzenie
Projekt uchwały

• Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin (Konsultacje projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin.)
projekt uchwały (PDF)
zarządzenie (PDF)

• Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołomin (Konsultacje projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin.)

projekt uchwały (PDF)
zarządzenie (PDF)

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2018
zarządzenie
Program 2018

• Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu Rozwoju Sportu w Gminie Wołomina na lata 2018-2023 Program Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin

konsultacje zarządzenie
sprawozdanie z konsultacji

• Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji .projekt uchwały (PDF)
zarządzenie (PDF)

• Konsultacje projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.Szczegółowe informacje w załącznikach:
Projekt_uchwały
Zarządzenie_99-20

• Ogłasza się konsultacje projektu zmiany uchwały Nr XXIX-160/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

konsultacje -zarządzenie wraz z projektem
sprawozdanie z konsultacji

• Zaproszenie do współtworzenia zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zaproszenie do współtworzenia uchwały
harmonogram prac
Formularz

• Ogłasza się konsultacje projektu uchwały w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Projekt_uchwały_w_sprawie_świadczeń
Zarządzenie_231-2018

• Ogłasza się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin.

Projekt_uchwały_w_sprawie_korzystania_z_wychowania_przedszkolnego
Zarządzenie_233-2018

• Ogłasza się konsultacje projektu zmiany uchwały Nr XXIX-160/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Zarządzenie nr 239/2018 z 31.07.2018

konsultacje
sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu

• Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród.

Zarządzenie_258-2018
Projekt_Regulaminu

KONSULTACJE 2017 rok:

• Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
zarządzenie_350-2017

• Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2017 r.”
sprawozdanie

• Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2017 r.”
projekt uchwały

• Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin.
projekt uchwały
zarządzenie

• Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.
projekt uchwały
zarządzenie

• Konsultacje projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin.
projekt uchwały
zarządzenie