Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

 • Zgodnie z art 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, należy do obligatoryjnych form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Podstawą prawną dla przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w Gminie Wołomin, jest
Uchwała Nr XL-88/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014 r. – w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje 2017 rok:

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
  Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
  zarządzenie_350-2017
 • Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2017 r.”
  sprawozdanie
 • Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2017 r.”
  projekt uchwały
 • Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin.
  projekt uchwały
  zarządzenie
 • Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.
  projekt uchwały
  zarządzenie
 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin.
 • projekt uchwały
 • zarządzenie

Konsultacje 2018

 • Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego
 • Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin (Konsultacje projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin.)
 • Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołomin (Konsultacje projektu uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin.)
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2018
  zarządzenie
  Program 2018

sprawozdanie z konsultacji

  • Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji .
   projekt uchwały (PDF)
   zarządzenie (PDF)
  • Konsultacje projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
   Szczegółowe informacje w załącznikach:
 • Ogłasza się konsultacje projektu zmiany uchwały Nr XXIX-160/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

konsultacje -zarządzenie wraz z projektem

sprawozdanie z konsultacji

 • Zaproszenie do współtworzenia zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zaproszenie do współtworzenia uchwały

harmonogram prac

Formularz

 • Ogłasza się konsultacje projektu uchwały w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Projekt_uchwały_w_sprawie_świadczeń

Zarządzenie_231-2018

 • Ogłasza się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin.

Projekt_uchwały_w_sprawie_korzystania_z_wychowania_przedszkolnego

Zarządzenie_233-2018

 • Ogłasza się konsultacje projektu zmiany uchwały Nr XXIX-160/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Zarządzenie nr 239/2018 z 31.07.2018

konsultacje

sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród.

Konsultacje na 2019

 • Uprzejmie zapraszam do współtworzenia projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
  Poniżej harmonogram prac nad projektem Programu oraz Formularz, który można wykorzystać do składania propozycji zadań publicznych do realizacji w 2019 roku.
  Serdecznie zapraszam do współpracy.

zaproszenie do współtworzenia projektu Programu

harmonogram 2019
Formularz na 2019

 • Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok:

projekt programu na 2019 rok
zarządzenie i ogłoszenie

sprawozdanie z konsultacji

Ogłasza się konsultacje projektu “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2019 r.”

zarządzenie z ogłoszeniem

program

protokół z konsultacji

Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 15.03.2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych ( uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołomin)

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych (.PDF) prowadzonych przez Gminę Wołomin: Zarządzenie_85-2019

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Wołomin: Zarządzenie_92-2019
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji

Zaproszenie do współtworzenia projektu programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

harmonogram

zaproszenie

druk do uwag

projekt programu na 2020

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin wysokości stawek dodatku za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród.
Ogłasza się konsultacje projektu „Wołomiński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzież

Zarządzenie o konsultacjach

Projekt uchwały w sprawie wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży

Sprawozdanie z konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały 

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr L-56/2018 (.pdf)

Zarządzenie nr 325/2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych (.pdf)