NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie

NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Polityka społeczna

Podstawowym aktem prawnych regulującym udzielanie pomocy społecznej jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wołomin realizują: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.Wołomiński program wspierania rodzinyPrzeciwdziałanie przemocy w rodziniePomoc osobom w trudnej sytuacji życiowejPlacówki wsparcia dziennegoOśrodek Pomocy Społecznej w WołominieOśrodek Profilaktyki i Terapii UzależnieńStrategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2025