NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie

NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Polityka społeczna

Podstawowym aktem prawnych regulującym udzielanie pomocy społecznej jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wołomin realizują: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

Wołomiński program wspierania rodziny

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Placówki wsparcia dziennego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2025