Gmina Wołomin w walce z epidemią COVID-19

Gmina Wołomin w walce z epidemią COVID-19

W gminie Wołomin prowadzone są szeroko zakrojone działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz pomoc osobom dotkniętym przez skutki epidemii.

Gmina Wołomin w walce z epidemią COVID-19Od początku kwietnia systematycznie dezynfekowane są najbardziej uczęszczane przestrzenie miejskie: stacje PKP, przystanki linii autobusowych, targowiska miejskie, urzędy na terenie miasta, teren przy Komendzie Powiatowej Policji, teren przy siedzibie Straży Miejskiej, itd. Dezynfekcję prowadzają gminne jednostki OSP przy wsparciu przeszkolonych wolontariuszy. Nad przebiegiem akcji czuwa Bogdan Domagała reprezentujący firmę DJCHEM Chemicals Poland, która dostarcza bezpłatnie środek dezynfekujący. Płyn jest również wydawany sąsiednim gminom, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. W dn. 25 maja zostały zdezynfekowane również tereny wokół gminnych przedszkoli, w związku z zaplanowanym na następny dzień otwarciem placówek.

Regularnie ozonowane są samochody służb bezpieczeństwa: Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wołomin. Ozonowanie to bezpieczna metoda eliminowania zanieczyszczeń i wirusów, która prowadzona jest przy wykorzystaniu 1 ozonatora UM oraz 3 (do 5) ozonatorów wypożyczanych bezpłatnie przez mieszkańca gminy Tomasza Rembelskiego. Sprzęt udostępniany jest w każdą środę (lub inny ustalony dzień) przy Komendzie KPP w Wołominie przy ul. Wileńskiej bądź innym wskazanym komisariacie KPP. Wozy bojowe OSP są ozonowane głównie w dni, w których odbywa się dezynfekcja miasta.

Gmina Wołomin w walce z epidemią COVID-19Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej w Wołominie oraz OSP Wołomin, będącej w systemie KSRG to osoby, które jako pierwsze mają kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi. Wszyscy zostali zaopatrzeni w środki dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej. Specjalne gminne pakiety pomocowe przekazaliśmy również do hospicjum, Komendy Powiatowej Policji, Biblioteki Miejskiej, MDK, Parku Kultury Ossów, Parku przy Muzeum Nałkowskich. Zabezpieczeni zostali również pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Ponad 15 000 maseczek wielorazowych rozdysponowaliśmy wśród mieszkańców gminy podczas specjalnych akcji „Maseczka zamiast mandatu” oraz „Maseczka dla Seniora”. Pierwsza z nich miała na celu przypomnienie o obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Na dzień przed wprowadzeniem nakazu funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz gminnych OSP wręczali mieszkańcom maseczki wraz z pouczeniem, w jaki sposób prawidłowo ich używać. Druga akcja skierowana była do seniorów – osób w w najwyższej grupie ryzyka powikłaniami COVID-19. Każdy mieszkaniec gminy Wołomin powyżej 65 roku życia otrzymał do swojej skrzynki pocztowej maseczkę wielorazową wraz z instrukcją. Doręczali je pracownicy OPS i UM, sołtysi i rady sołeckie, uczniowie PUL oraz ich rodzice, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz OSP Wołomin, a także wolontariusze.

Żeby zabezpieczyć wszystkich mieszkańców gminy w dn. 30 marca br. przystąpiliśmy do akcji „Maseczki dla Polski”, gdzie zgłosiliśmy zapotrzebowanie na poziomie 50 000 maseczek. Obecnie znajdujemy się na liście oczekujących.

Od początku trwania epidemii na terenie gminy Wołomin wdrażane są wszystkie zalecenia rządowe. Zostały zamknięte placówki oświatowe (od 16.03.2020), a szkoły wprowadziły nauczanie zdalne i realizują program zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie prawie 100 tyś zł zakupiliśmy 40 laptopów dla uczniów i nauczycieli do nauki oraz pracy zdalnej – wypożyczeniem sprzętu zajmują się szkoły. Zgodnie z listą Beneficjentów z dn. 25 maja 2020 r. zamieszczoną na stronie Operatora Programu CPPC – Gmina Wołomin otrzymała dofinansowanie w wysokości 113.889,92 zł. Dzięki wsparciu zakupione zostaną kolejne laptopy umożliwiające realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo i rodzin wielodzietnych. Kwota zostanie przeznaczona na 46 sztuk laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu. Wystosowaliśmy również prośbę do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przesunięcie środków finansowych z programów szkolnych na zakup kolejnego sprzętu służącego do nauki zdalnej, ponieważ zajęcia dodatkowe w ramach „unijnych programów szkolnych” nie mogą odbywać się w czasie epidemii.

W dniach 21-22 maja br. pierwsza grupa pracowników gminnych przedszkoli została poddana badaniu na obecność koronawirusa. Testy molekularne metodą RT-PCR zostaną przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Wojskowego Instytutu Medycznego (szpital na ul. Szaserów w Warszawie). Przedszkola, z których choćby jedna osoba uzyska niejednoznaczny wynik, pozostaną zamknięte. Wszystkie gminne placówki wypracowały procedury bezpieczeństwa i uzyskały pozytywną opinię sanepidu na temat wdrożonych rozwiązań.

Zakłady Opieki Zdrowotnej w przypadkach niewymagających wizyty w poradni udzielają teleporad, za pośrednictwem których można uzyskać poradę, receptę oraz zwolnienie lekarskie. Zgodnie z poleceniami Wojewody Mazowieckiego wprowadzono czasowe (do odwołania) zawieszenie działalności: placówek wsparcia dziennego, centów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz naszych jednostek kultury: Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich, Instytucji Kultury Ossów 1920, Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan wraz z Pływalnią Miejską.

Miejska Biblioteka Publiczna wznowiła pracę od 4 maja, a Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie od 9 maja. Pracownicy stosują się do surowych wytycznych sanitarnych, aby zapewnić odwiedzającym bezpieczeństwo.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie koronawirusa zamknięte zostały również obiekty, na których gromadzili się ludzie: parki, place zabaw oraz targowiska przy ul. 1 Maja oraz w Al. Armii Krajowej, na których stopniowo jest przywracany zostaje handel. W zmienionej formule pracuje również Urząd Miejski. Obecnie bezpośrednia wizyta w Urzędzie możliwa jest jedynie w określonych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu. W tym celu zostało przygotowane specjalne pomieszczenie wyposażone w barierę z plexi. Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw przez Internet: za pośrednictwem platformy ePUAP, e-maila bądź telefonicznie. Przez cały czas na miejscu obsługiwane są osoby przychodzące do USC w sprawie rejestracji narodzin lub zgonu. Od 11 maja ponownie została uruchomiona kasa. Otwarcie Urzędu dla interesantów planowane jest na 25 maja w nowym reżimie sanitarnym.

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podjęła szereg starań, żeby pomóc lokalnym firmom. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o obniżenie czynszu za lokal wynajmowany od gminy – za miesiące kwiecień-czerwiec nawet do 100%. Na specjalne ulgi mogą również liczyć podmioty prowadzące kuchnie i sklepiki szkolne, a także świadczące usługę dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. Pomimo zamknięcia żłobków umowy na kontynuację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są realizowane. Władze Wołomina wystosowały apel do spółdzielni o obniżenie czynszu najemcom, którzy odczuwają negatywne skutki epidemii i zachęcają do korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców oraz lokali gastronomicznych, co pozwoli im przetrwać ten trudny czas. W maju gmina Wołomin jako partner uruchomiła darmową aplikację z ogłoszeniami usług dla lokalnych przedsiębiorców – WOŁCZER.PL

Na pomoc mogą liczyć również mieszkańcy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie uruchomił dodatkowe numery telefonów, pod którymi osoby potrzebujące mogą uzyskać informacje i pomoc. Wszystkie opiekunki są obecne w pracy, dzięki temu usługi pielęgnacyjne są świadczone bez zakłóceń dla około 95 osób. Dziennie jest wydawanych około 85 posiłków w naczyniach jednokrotnego użytku. Petenci są przyjmowani w pomieszczeniu z wydzielonym okienkiem z szybą, bez możliwości przemieszczania się po całym budynku. Wszystkie usługi opiekuńcze oraz szczególne formy pomocy dla osób pozostających w kwarantannie są prowadzone w sposób niezakłócony.

Do pomocy przy zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii została oddelegowana Straż Miejska. Funkcjonariusze od 2 kwietnia ograniczyli realizację zadań o charakterze publicznym wyłącznie do działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, przy ścisłej współpracy oraz zgodnie ze wskazaniami Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Do realizacji zadań wykorzystywany jest m.in. gminny dron.

Na bieżąco informujemy mieszkańców o wszelkich decyzjach i zaleceniach za pośrednictwem naszych kanałów: profili na Facebooku, urzędowej stronie internetowej, informatorze miejskim „Nasz Wołomin” oraz poprzez plakaty na citylightach. Prowadzimy również szeroko zakrojony monitoring działań w zakresie przeciwdziałania szerzeniu się epidemii prowadzonych przez ZTM, grupę Stalko, Zakład Linii Kolejowych oraz gminne spółki. Nagłaśniamy wszelkie inicjatywy naszych mieszkańców: szycie maseczek, zbiórkę środków dla szpitala oraz hospicjum.